Privacy Policy

Privacy Policy

Podologiepraktijk Wierda hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacy Policy willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Podologiepraktijk Wierda houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn
verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze Privacy policy;
verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

Als Podologiepraktijk Wierda zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van ons Privacy policy, of in algemenere zin, vragen heeft hierover kunt u contact met ons opnemen.

Verwerking van persoonsgegevens van patiënten of leveranciers

Persoonsgegevens van patiënten worden door Podologiepraktijk Wierda verwerkt volgens de AVG wetgeving.
Verstrekking aan derden

De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.

Hieronder valt:

Het anoniem versturen van data voor kwaliteitsdoeleinden;
Het versturen van een enquête na de behandelingen;
Het verzorgen van de communicatie met verwijzers;
Het verzorgen van de (financiële) administratie.

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de door u verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft.

Binnen de EU

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

Bewaartermijn

Podologiepraktijk Wierda bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

Beveiliging

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we de volgende maatregelen genomen;

alle personen die namens Podologiepraktijk Wierda van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan;
we hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;
we anonimiseren en zorgen voor de encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding toe is;
we maken backups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;
we testen en evalueren regelmatig onze maatregelen;
onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van bescherming van persoonsgegevens.

Rechten omtrent uw gegevens

U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van u ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

Mogen wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe, dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken.

Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. Wij zullen eventuele klachten behandelen volgens de klachtenregeling van het KNGF.
Vragen

Voor vragen of opmerking over onze Privacy Policy kunt u contact met ons opnemen.

Contactgegevens

Podologiepraktijk Wierda, Franekerstraat 16, 8701 GC Bolsward
Telefoon: 0515 574 134
E info@podologiewierda.nl
I www.podologiewierda.nl